Vedtægter for VI

 1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Foreningens navn er Værkstedernes Indkøbsforening, forkortet VI. Dens hjemsted er Horsens.

 1. FORMÅL

2.1 Værkstedernes Indkøbsforening er en indkøbsforening for virksomheder. Udover fælles indkøb for medlemmerne kan foreningen formidle tilbud og indgå rabataftaler med leverandører, er-hverve eller etablere selvstændige firmaer eller selskaber med henblik på at levere varer og ser-vice, samt markedsføre og sælge produkter og ydelser direkte til slutbrugerne på medlemmernes vegne. Værkstedernes Indkøbsforening kan endvidere bistå medlemmerne i indkøbs-spørgsmål bl.a. gennem prisoplysning og kvalitetsbedømmelser

 1. MEDLEMMERNE

3.1 Som medlem kan optages virksomheder med aktivt cvr-nummer, der fortrinsvis har sit virke in-denfor ”metalområdet” eller nærtbeslægtede brancheområder. Virksomheder fra øvrige bran-cher skal godkendes af bestyrelsen forinden indmeldelse.

3.2 Som direkte associeret medlem kan optages organisationer, som ikke opfylder forudsætningerne eller betingelserne for at blive almindeligt medlem, eller hvor Værkstedernes Indkøbsforenings bestyrelse finder et associeret medlemskab hensigtsmæssigt af andre grunde. De nærmere vilkår for det associerede medlemskab fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte, at lade en repræsentant for en associeret medlemsorganisation deltage som observatør i bestyrelsen.

3.3 Associerede medlemmer har ikke stemmeret, og kan ej vælges til tillidsposter.

 1. KONTINGENT

4.1 Kontingentet, der fastsættes hvert år af generalforsamlingen betales halvårsvis forud pr. 1. januar henholdsvis 1. juli.

 1. UDMELDELSE OG EKSKLUSION

5.1 Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til Værkstedernes Indkøbsforening med mindst 4 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli.

5.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for kortere eller længere tid, såfremt medlemmet har be-gået sådanne overtrædelser af landets love, foreningens vedtægter eller af god forretningsskik, at det strider mod foreningens tarv, at medlemsskabet fortsættes. En sådan afgørelse kan ind-bringes for generalforsamlingen. Indbringelse har ikke opsættende virkning.

5.3 Ved udtræden – uanset årsag – er det udtrædende medlem forpligtet til senest ved udtræden at ophøre med enhver brug af Værkstedernes Indkøbsforenings varemærker og koncepter, uanset sammenhæng. Manglende efterlevelse kan påtales efter blandt andet markedsføringsloven med påbud samt krav om godtgørelse, vederlag og erstatning.

5.4 Udmeldt og ekskluderede medlemmer har intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller på no-gen anden udbetaling af midler fra Værkstedernes Indkøbsforening.

 1. GENERALFORSAMLINGEN

6.1 Generalforsamlingen er Værkstedernes Indkøbsforenings øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling skal finde sted hvert år senest 1. maj.

6.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel pr. e-mail til medlemmerne. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningen i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indgående forslag,
 6. Valg af:
 7. Bestyrelsesmedlemmer.
 8. Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer.
 9. Revisor.
 10. Revisorsuppleant.
 11. Eventuelt

6.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Værkstedernes Indkøbsfor-enings sekretariat i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

6.5 Alle medlemmer har adgangs-, tale- og stemmeret på generalforsamlingen, dog skal deltagelse i generalforsamlingen anmeldes til sekretariatet med mindst 3 dages varsel. Ét medlemskab giver én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert medlem maksimum medbringe 5 fuld-magter. Dirigenten skal påse alle fuldmagter. En fuldmagt kan højst gives for 1 år ad gangen og skal kunne tilbagekaldes.

6.6 På generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er be-stemt. Afstemning foregår skriftligt, medmindre samtlige fremmødte stemmeberettigede frafal-der krav herom.

6.7 Generalforsamlingen kan vedtage medlemsordninger, som skal være obligatoriske for alle, hvis bestyrelsen anser dette for nødvendigt for at opnå tilstrækkelig gunstige vilkår for ordningen. For-slag til obligatoriske ordninger skal være udsendt til alle medlemmer senest 8 uger før den gene-ralforsamling, på hvilket den skal behandles. Vedtagelse af obligatoriske ordninger kan kun ske, hvis 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, er for forslaget. Såfremt et medlem uden saglig begrundelse afviser at deltage i en obligatorisk ordning kan medlemmet ekskluderes efter bestemmelserne i 5.2.

 1. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

7.1 Ekstra ordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst ¼ af alle stemmeberettigede medlemmer kræver det. Krav herom skal fremsættes skriftligt og være ledsaget af forslag til dagsorden. Bestyrelsen forestår indkaldelse til den ekstraordinære general-forsamling med mindst 4 ugers varsel således, at generalforsamlingen skal være afholdt senest 8 uger efter, at kravet herom er modtaget.

 1. BESTYRELSEN

8.1 Værkstedernes Indkøbsforening ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen af og på generalforsamlingen, således at 2-4 henholdsvis 1-3 medlemmer afgår hvert andet år i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Opstillingsberettiget er ethvert medlem, som ikke bestrider et tillidshverv i konkurrerende virksomheder og organisationer. På samme måde forpligter valgte bestyrelsesmedlemmer sig til ikke at påtage sig tillidshverv i sådanne virksomheder undervejs i deres virke som bestyrelsesmedlemmer, medmindre bestyrelsen konkret accepterer sådant. Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til på eget initiativ at orientere bestyrelsesformanden om et sådant hverv forud for påtagelse heraf.

8.2 Der vælges hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen for ét år ad gangen. I tilfælde af afgang uden for tur blandt bestyrelsesmedlem fungerer suppleanten som bestyrelsesmedlem, indtil der kan foretages nyvalg for resten af det afgående bestyrelsesmedlems funktionstid.

8.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand. Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens bestemmelse, eller når 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt der er sket lovlig indvarsling til en bestemt fastsat dagsorden, når mindst halvdelen inkl. formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær næstformandens – stemme udslaget. Efter formandens bestemmelse kan beslutning træffes efter skriftlig behandling efter udsendelse til bestyrelsens medlemmer.

8.4 Bestyrelsen kan antage lønnet hjælp.

 1. TEGNINGSREGLER

9.1 Værkstedernes Indkøbsforening tegnes af formanden eller af foreningens direktør. Ved dispositioner over fonds- og fast ejendom dog af begge i forening eller en af disse i forening med et bestyrelsesmedlem.

 1. REGNSKAB OG REVISION

10.1 Værkstedernes Indkøbsforenings regnskabsår er kalenderåret.

10.2 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår en revisor hvert år.

 1. VEDTÆGTSÆNDRINGER

11.1 Vedtægtsændringer skal ske på en generalforsamling, hvor forslaget har været anført i indkaldelsen. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

 1. OPLØSNING AF VÆRKSTEDERNES INDKØBSFORENING

12.1 Opløsning af Værkstedernes Indkøbsforening skal ske på en generalforsamling, hvor forslag herom har været anført i indkaldelsen. Opløsning kan kun vedtages med 75 % af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer OG mindst 60 % af det samlede stemmetal. Opnås ikke 60 % af det samlede stemmetal, men har 75 % af de repræsenterede stemmer stemt for foreningens opløsning, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden udløb af 3 måneder fra den første generalforsamling. Denne ekstraordinære generalforsamling kan med 75 % majoritet af de fremmødte stemmer vedtage foreningens opløsning. Vedtages foreningens opløsning træffes på samme generalforsamling med almindelig stemmeflertal bestemmelse om nedsættelse af likvidationsudvalg og om anvendelse af foreningens midler.

 1. IKRAFTTRÆDEN

13.1 Disse vedtægter er vedtaget på Værkstedernes Indkøbsforeningens repræsentantskabsmøde den 7. april 2018 til erstatning for foreningens tidligere vedtægter af 30. september 1978 med senere ændringer, senest af 11. april 2015.